Tolkning

Vi tilbyder tolkning i forbindelse med eksempelvis besøg hos lægen eller sagsbehandleren.

Ikke alle grønlændere behersker det danske sprog så godt, som vi forestiller os. Det gør både hverdagen vanskeligere for dem, men det betyder også, at der kan opstå misforståelser, når man er hos sagsbehandleren, lægen eller ved andre offentlige instanser.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en grønlænder taler og forstår tilstrækkeligt dansk, bør disse myndigheder rekvirere tolkebistand. Der kan f.eks. henvises til Socialministeriets vejledning nr. 21 af 24. Februar 2004, punkt 38, hvori der bl.a. står:

"Det antages, at forvaltningslovens § 7, som fastsætter, at myndighederne i fornødent omfang har pligt til at give vejledning, også indebærer pligt til at sørge for og betale for tolkebistand, når en person, der henvender sig til myndigheden, ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt godt. Østre Landsret har i en dom af 21. maj 2001 erklæret sig enig med Socialministeriet i, at tilbud om tolkebistand bør suppleres med en konkret individuel vurdering af behovet for oversættelse i den enkelte sag, hvor der ved vurderingen tages hensyn til den enkelte parts muligheder og forudsætninger i øvrigt for at sætte sig ind i sagens akter bl.a. i samarbejde med tolk og eventuelt advokat." 

Retssager bør under ingen omstændigheder gennemføres uden tolk, hvis der er den mindste tvivl om den sagsøgtes danskkundskaber.

Det Grønlandske Hus i Aalborg tilbyder tolkebistand via tolke, der er uddannet og godkendt af Huset.

Tolkebistand for offentlige myndigheder afregnes med Det Grønlandske Hus i henhold til gældende takster fastsat af Justitsministeriet. Hvis din institution/dit arbejdssted er i Aalborg Kommune, skal grønlandsk tolkebistand altid rekvireres gennem Aalborg Kommunes Tolkekontor på telefon 99 31 58 32. Læs mere i vores folder om tolkeservice