Kommende ændringer

I den senere tid har Det Grønlandske Hus i Aalborg (DGH) oplevet en øget interesse og brug af dets tilbud inden for både uddannelses- og socialafdelingen. Dette kombineret med at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune til flere møder har givet udtryk for, at de er i gang med at ændre deres servicering for herboende grønlændere, giver DGH anledning til at revurdere hvordan man skal agere i fremtiden.

I den forbindelse har ledelsen set på muligheder for forandring af strukturen og arbejdsgangene i DGH i Aalborg og den fremtidige organisering. Disse har primært haft afsæt i et ønske, om at DGH bliver mere tydelig i sin profil og kerneydelser, i forhold til de grønlandske borgere som Huset skal servicere og som gør brug af Huset.

En måde at gøre dette på er at samle Husets aktiviteter under et tag. Dette betyder at man vil kunne bruge de samlede personaleresurser på en bedre og mere effektiv måde. Som det er i dag er Huset og dets arbejdsgange ikke samlet, da samlingsstedet Tamassa ligger på en anden lokation i Aalborg bymidte.

Endvidere vil der kunne blive et bedre sammenspil mellem de forskellige arbejdssteder og afdelinger. Man vil kunne opnå nogle gode synergieffekter for eksempel mellem Socialafdeling og uddannelses afdeling. Også i de enkelte afdelinger vil der kunne blive mere intensive og forbedrede samarbejder mellem Tamassa, Inklusionsprojektet og Åben Rådgivning, der i dag er opdelt.

Dette betyder at der i højere grad skal være en fokus på de Sociale og Uddannelsesmæssige perspektiver i Husets daglige virke, som er Husets kerneydelser.

Tager vi en samlet vurdering af Husets virke efter det år der er gået, efter fraflytningen af Umanakvej, er det tydeligt at de grønlandske borgeres brug af de nye lokaliteter på Vesterbro 79, ikke er steget mærkbart, som det oprindeligt var tanken og ønsket. Huset er ganske vidst blevet mere synliggjort, borgerne i Aalborg by er blevet mere opmærksomme på DGH, mens de grønlandske borgere og ikke mindst de studerende, har ytret at flytningen ikke har haft en større effekt. Vi forventer en samling af aktiviteterne vil have en positiv effekt på brugen af DGH.

Baggrunden for ovenstående strukturændring, betyder en ændring for de lejere som er i DGH i dag. DGH får ved Tamassas fraflytning fra Aagade brug for at kunne råde over samtlige etagemeter på Vesterbro 79 og lejemålene er derfor opsagt til ophør fra 1. juni 2018. DGH har oplevet et godt samarbejde med lejerne og forventer også dette kan forsætte til trods for fraflytningen.

Der vil i løbet af foråret blive afholdt et informationsmøde for grønlandske borgere i Nordjylland, hvor der vil blive redegjort nærmere for hvordan den nye organisering vil forme sig.

 

Søren Stach Nielsen

Direktør

Det Grønlandske Hus i Aalborg

 

 

Se eller download opslaget som PDF ved at klikke her. 

 
aalborg_gronlandskehus__logo_hires.png