VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

På denne side kan du læse nærmere om ansøgningsprocedurer, særlige tilskud og forhold for studerende på videregående uddannelser i Danmark.

  • På Undervisningsministeriets uddannelsesportal UG - Uddannelsesguiden kan du søge de fleste oplysninger om dit ønskestudium. Du kan se, hvordan studiet er opbygget, hvad adgangskravene er, hvordan du søger dig optaget og ikke mindst, hvad du kan bruge uddannelsen til.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse, har du mulighed for at supplere de manglende fag og niveauer. Læs mere her

 

ANSØGNINGSPROCEDURE:

Du skal selv sørge for at ansøge om optagelse på uddannelsen, om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre samt om SU.

1: Ansøgning om optagelse på uddannelse:

Du skal selv ansøge om optagelse på de ønskede uddannelser. Dette skal enten gøres digitalt gennem www.optagelse.dk eller i enkelte tilfælde ved brug af skolen eget ansøgningsskema. Se nærmere på skolens egen hjemmeside.

Du skal bruge Nem-ID for at ansøge om optagelse på uddannelsen. Du kan få nem-ID igennem www.nemid.nuwww.sullissivik.gl, igennem din bank eller ved fremmøde ved kommunen.

2: Ansøgning om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre:

Du kan ansøge om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre. Til videregående uddannelser, kan du søge om særydelser, som eksempelvis frirejser ved studiestart og en årlig ferierejse, samt øvrige særydelser som eks. bogtilskud, tandbehandling mm. Til videregående uddannelser kan du ikke modtage et månedligt stipendium fra Grønlands Selvstyre, men skal i stedet ansøge om stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Hvis du ønsker at ansøge om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre skal du udfylde et ansøgningsskema. Sørg for at læse vejledningen til skemaet grundigt og husk at vedlægge den krævede dokumentation. Ansøgningsskemaet samt vejledning hertil kan findes på sunngu.gl

Ansøgningen om uddannelsesstøtte skal du sende til Det Grønlandske Hus i det område, hvor din 1. prioritetsuddannelse er placeret.

Læs nærmere om uddannelsesstøtte under afsnittet ”Hvem kan få støtte” og på sunngu.gl eller hør mere hos en uddannelsesvejleder.

Særordningen 
Særordningen er en ordning, hvor ansøgere fra Grønland kan optages uden om adgangsbegrænsningen på videregående uddannelser i Danmark, såfremt de opfylder betingelserne herfor. Disse betingelser fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indstilling fra Grønlands Selvstyre. For at kunne ansøge gennem særordningen skal du:

- have et karaktergennemsnit på 6 eller derover i din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

- ikke tidligere være optaget på en videregående uddannelse ved hjælp af særordningen.

- på ansøgningstidspunktet opfylde mindst én af følgende betingelser:

1) Du har fast bopæl i Grønland og har haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor, og mindst én af dine forældre er fortsat er bosiddende i Grønland, eller: 
2) du har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år sammenlagt og har højest haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. år, og mindst én af dine forældre er fortsat bosiddende i Grønland. Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. år regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes den uddannelsessøgendes a) uddannelsesforhold, eller b) forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet. 
3) du er fyldt 24 år og opfylder enten betingelse nr. 1 eller 2, dog uden, at der er krav om mindst én af dine forældre er bosiddende i Grønland. 

Uddannelsesinstitutionen kan dispensere for kravet om, at mindst én af dine forældre er bosiddende i Grønland, hvis der foreligger helt særlige forhold. 

Ønsker du at søge dig optaget på en videregående uddannelse gennem særordningen skal du ansøge gennem www.optagelse.dk senest den 15. marts. I online ansøgningen skal du afkrydse, at du ønsker at søge dig optaget gennem særordningen. Husk at uploade en ny-dateret bopælsattest med historiske adresser. Du skal også uploade dine forældres bopælsattest, hvis du er under 24 år gammel på ansøgningstidspunktet. 

Læs mere om særordningen på www.sunngu.gl eller på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, www.ufm.dk 

3: Ansøgning om SU:

Videregående uddannelser i Danmark er SU-berettigede. Du vil derfor ikke modtage et månedligt stipendium fra Grønlands Selvstyre, men skal stedet ansøge om dansk SU på www.su.dk. Det er også gennem SU, at du kan ansøge om evt. børnetilskud og studielån.

Du skal bruge Nem-ID for at ansøge SU. Du kan få nem-ID igennem www.nemid.nuwww.sullissivik.gl, igennem jeres bank eller ved fremmøde ved kommunen.

Du kan ikke ansøge om SU, før du er blevet optaget på uddannelsen. Det er en rigtig god ide, at kigge rundt på SU’s hjemmeside, så du kan finde ud af, hvor stort et månedligt stipendium, du kan forvente.

 

SÆRLIGE TILSKUD OG FORHOLD FOR STUDERENDE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Studielån:

Er du over 18 år og under uddannelse i Danmark, har du mulighed for at søge om et landskassefinansieret studielån gennem Grønlands Selvstyre.

Lånet hedder et Engangslån og udgør 10.000 kr. Det kan lånes én gang under uddannelsen.

Lånet forrentes ikke, så længe du er støtteberettiget, dvs. så længe du er studieaktiv og modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre.
Ansøgning om studielån henvendes til Uddannelsesstøtteforvaltningen via usf@nanoq.gl. Husk, at oplyse navn, cpr-nummer, korrekt adresse og e-mailadresse.

Der er desuden mulighed for at ansøge om et månedligt studielån gennem www.su.dk.

Transporttillæg:

Er du er du mellem 16 og 19 år, eller modtager du SU, har du mulighed for at ansøge om et Ungdomskort, der giver rabat på offentlig transport i Danmark. Du kan læse mere og ansøge om kortet på ungdomskort.dk

Bogtillæg:

Der er til videregående uddannelser bevilget et tilskud til anskaffelse af obligatoriske bøger, materialesamlinger, kompendier og lignende.

Tilskuddet er fastsat af Uddannelsesstøtteforvaltningen og bliver automatisk udbetalt ved hver semesterstart.

Universitetsuddannelser med bachelor og efterfølgende kandidatdel er tildelt et fast tillæg på 1.100 kr.

Kortere videregående uddannelser og professionsbachelorer er tildelt et fast tillæg på 600 kr.

Der kan fastsættes et ekstra forhøjet bogtilskud til uddannelser med særligt høje udgifter til de obligatoriske bøger, materialesamlinger, kompendier og lignende.

Læs nærmere på sunngu.gl

Skat:

Grønlandske studerende er omfattet af en såkaldt dobbeltbeskatningsaftale mellem de danske og de grønlandske skattemyndigheder. Det betyder blandt andet, at uddannelsesstøtten fra Grønland er skattepligtig i Grønland. Herudover er der et særligt ”studenterfradrag”, som du kan gøre brug af under dit studium i Danmark.

En vejledning omkring beskatning af grønlandske uddannelsessøgende kan findes på sunngu.gl